array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/fabkb/public/html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/fabkb/public/html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/fabkb/public/html/Ip/Internal/Revision.php:44 Tietosuojaseloste
040-4856 212 ( arkisin klo 9-16.00)

henkilötietojen käyttö ja tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Fastighets Ab Kronoby bostäder 2803163-4, Säbråntie 2, 68500 KRUUNUPYY

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Annika Sandbacka, isännöitsijä

Puhelin: 040-485 6 212

2. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 

Rekisteröity on luonnollinen henkilä, kuten henkilöasiakas, jonka tietoja Fastighets Ab Kronoby bostäder käsittelee asiakasrekisterissään. Rekisteröityjä ovat lisäksi myös esimerkiksi vastuunalaiset yhtiömiehet, omistajat ja edunvalvojat. Kaikkien rekisteröityjen osalta käsitellään seuraavia perustietoja:

  •  Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • Tapahtumatiedot
  • Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden käyttämispäivä, asiaakkaan niihin liittyvät toiveet sekä palveluun liittyvä yhteydenpito ja tapahtumat

Näiden lisäksi saatamme käsitellä muita rekisteröidyn vapaaehtoisesti muun yhteydenoton yhteydessä antamia tietoja. Lisäksi havainnoimme verkkopalveluidemme käytöstä tietoa kohdassa 8 Evästeiden käyttö kuvatuin tavoin. Emme yhdistä evästeillä havainnoituja tietoja tunnistetun asiakkaan tietoihin.

3. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilötietoja kerätään palveluita käytettäessä, tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja muista vastaavista rekistereistä sekä viranomaisilta lainsäädännön sallimissa puitteissa.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA 

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä asiakassopimuksien solmimisessa sekä asiakkaan kanssa sopimuksessa sovitun palvelun suorittamisessa. Käytämme henkilötietoja myös asiakaspalvelussamme, kuten lähettäessämme asiakaskyselyjä tai muuta tietoja asiakkaillemme. Tositteita ja liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa säilytämme kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy, noudattaaksemme kirjanpitolakia.  

5. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Asunnon vuokraamisesta kiinnostuneen tietoja säilytämme korkeintaan kuusi kuukautta tietojen antamisesta, mikäli vuokrasopimusta ei synny ja siitä aiheudu perustetta pidempään säilytysaikaan. Käyttäjä voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kohdassa x kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta. 

6. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT 

Voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustavalla tavalla. Mikäli ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvontajille. Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Asiakkaan suostumuksella voidaan luovuttaa esimerkiksi sähkö-,  kaapeli-TV ja kuituliittymäsopimukset niistä vastaaville tahoille, hallinnointitietojen muutoksia varten. 

7. REKISTERIN SUOJAUS 

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurien, salasanoin ja muilla teknisillä keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja varitoiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta määritellyt henkilöt. Fastighets Ab Kronoby bostäderin työntekijöillä on salassa pitovelvollisuus. Henkilötiedot, jotka on tallennettu paperimuodossa, säilytetään lukittuina valvotuissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. 

 8. EVÄSTEET

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle tai muulle päätelaitteelle, eivätkä ne vahingoita käyttäjän päätelaitetta. Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin verkkosivujen toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisterinpitäjän asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. 

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee, että rekisterinpitäjä on käsitellyt tietoja lainvastaisesti tai että rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta käsitellä rekisteröidyn tietoja. Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta. 

 Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisterinpitäjän asiakasrekisteristä. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimisvaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

Muut oikeudet 

Mikäli tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. 

Tarkastus- ja muut pyynnöt tulee tehdä toimistossamme, koska muutoin emme pysty varmistamaan pyynnön tekijän henkilöllisyyttä luotettavasti.