array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/fabkb/public/html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /home/fabkb/public/html/Ip/Internal/Translations/JsonLoader.php:48assert(): Calling assert() with a string argument is deprecated in /home/fabkb/public/html/Ip/Internal/Revision.php:44 Dataskyddsbeskrivning
Tel: 040-4856 212 (vardagar kl 9-16) 

behandling av personuppgifter och dataskyddsbeskrivning

1. Registeransvarig

 Fastighets Ab Kronoby bostäder 2803163-4, Säbråvägen 2, 68500 KRONOBY 

Person som handhar registerärenden: 

Annika Sandbacka, disponent 

Telefon: 040-4856212 

2. registrets datainnehåll

 En registrerad är en fysisk person, som en personkund, vars uppgifter Fastighets Ab Kronoby bostäder behandlar i sitt kundregister. Registrerade är också till exempel, ansvariga bolagsmän, ägare och intressebevakare. De registrerades nedan nämnda grundläggande uppgifter behandlas:

 • Grunduppgifter såsom namn, adress, språk, ålder, telefonnummer, e-postadress
 • Uppgifter om tillåtelse och förbud, såsom tillåtelser av och förbud mot direktmarknadsföring
 • Övriga uppgifter av intresse som den registrerade själv har lämnat
 • Händelseuppgifter
 • Personbeteckning för tillförlitligt identifiering
 • Uppgifter med anknytning till fakturering och indrivning
 • Uppgifter som ansluter till kund- och avtalsförhållande såsom produkter och tjänster, deras användningsdatum, kundens önskemål i anslutning till dem, samt kontakt och evenemang i anslutning till tjänsten

Förutom dessa kan vi eventuellt behandla andra uppgifter som den registrerade frivilligt har lämnat i samband med annan kontakt. Dessutom observerar vi uppgifter om användningen av våra webbtjänster på det sätt som beskrivs i punkt 8 Cookies. Vi kombinerar inte de uppgifter som observerats med cookies med uppgifterna för en identifierad kund. 

3. Regelmässiga uppgiftskällor

 Personuppgifter insamlas när våra tjänster anlitas, eller i övrigt direkt av den registrerade. Personuppgifter kan insamlas och uppdateras också från befolkningsregistret samt andra motsvarande register och myndigheter i den mån lagen tillåter.

4.personuppgifternas användningsändamål och grund

 Behandling av personuppgifter är nödvändigt för att ingå avtal med våra kunder samt för att utföra den tjänst som överenskommits om i avtalet med kunden. Vi använder personuppgifterna också vid kundservice såsom utskick av kundenkäter eller annan information till våra kunder. Verifikat och korrespondens om affärshändelser förvarar vi i sex år från utgången av det år då räkenskapsperioden har upphört, för att följa bokföringslagen. 

5. LAGRING AV UPPGIFTERNA

 Vi bevarar användaruppgifterna bara så länge som det är nödvändigt för att förverkliga de i punkt 4 fastställda syftena. Uppgifter om en som är intresserad av att hyra bostad bevarar vi i högst sex månader från det att uppgifterna lämnats, om det inte uppstår något hyresavtal och detta ger grund för en längre avtalstid. Användaren kan också själv påverka hur länge uppgifter bevaras via de påverkningsmöjligheter som beskrivs i punkt nedan.

6. överlåtelse och överföring av personuppgifter

 Vi kan överlåta en kunds personuppgifter på det sätt som förutsätts av krav som framlagts av behöriga myndigheter eller andra instanser, vilka baserar sig på den vid varje enskild tidpunkt gällande lagstiftningen. Om vi köper, fusionerar eller på annat sätt organiserar vår verksamhet, kan kundpersonuppgifter utlämnas åt köparna och deras rådgivare. Vi kan utlämna personuppgifter åt tredje person, om det behövs för att fullgöra avtal, undersöka eventuella förseelser eller uppgöra, framställa eller försvara rättsliga anspråk. Med kundens tillstånd kan t.ex uppgifter om elavtal, kabel-TV och fiberanslutning överlåtas till berörda instanser, för ändring av administrationsuppgifter.

 Utöver sin egen personal anlitar Fastighets Ab Kronoby bostäder tjänsteleverantörer i sin verksamhet (personuppgiftsbiträden), till vilka Fastighets Ab Kronoby bostäder överför personuppgifter för utförandet av sådana tjänster eller uppgifter som avtalats om med tjänsteleverantören. Fastighets Ab Kronoby bostäder har genom avtal säkerställt att personuppgifterna endast behandlas enligt den personuppgiftsansvariges skriftliga anvisningar och endast för de ändamål som beskrivits i denna dataskyddsbeskrivning. Personuppgifter behandlas främst i Finland, och lämnas i regel inte ut till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte är nödvändigt med tanke på ändamålet med behandlingen eller för det tekniska genomförandet av behandlingen av personuppgifter. I sådana situationer iakttas kraven i personuppgiftslagstiftningen vid överföringen. 

7. principer för skydd av registret

Rätt att använda registret förutsätter användar-ID. För att starta programmet behöver det ett personligt lösenord. Informationen samlas i tjänstens databaser, som är skyddade med brandmurar, lösenord och övriga tekniska medel. Databaserna är belägna i låsta och övervakade utrymmen och endast vissa, på förhand angivna personer har tillgång till uppgifterna. Anställda vid Fastighets Ab Kronoby bostäder iakttar tystnadsplikt. Personuppgifter som lagrats i pappersformat förvaras i låsta och bevakade lokaliteter och tillträde är begränsat för utomstående.

8. cookies

Den registeransvariges webbsidor använder sig av cookies. Cookies är små textfiler som sparas på användarens dator eller i en annan dataterminal. Cookies skadar inte användarens dataterminal. Användaren kan vid behov avaktivera cookies i webbläsarens inställningar. Om funktionen avaktiveras kan detta leda till att vissa webbplatsers aktivitet blir långsammare eller att tillträdet till vissa webbplatser blockeras helt. 

9. den registrerades rättigheter

Rätt till insyn 

 • Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om den registrerade finns sparade i den registeransvariges kundregister. Rätten till insyn kan nekas på de grunder som föreskrivs i lag. Att använda sig av insynsrätten är som utgångspunkt avgiftsfritt.

Motsättnings- och begränsningsrätt 

 • Den registrerade har när som helst rätt att motsätta sig behandling av uppgifter som berör den registrerade om den registrerade upplever att den registeransvarige har behandlat informationen lagstridigt eller att den registeransvarige inte har rätt att behandla uppgifter som berör den registrerade.

 Elimineringsrätt

 • Den registrerade har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör den registerade raderas ur den registeransvariges kundregister. Elimineringsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att den registeransvarige ska kunna följa sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

 Förbud mot direktmarknadsföring

 • Den registrerade har när som helst rätt att förbjuda att den registrerades uppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

Besvärsrätt

 • Den registrerade har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten om den registeransvarige inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen. 

 Övriga rättigheter

 • Om uppgifter behandlas på basis av den registerades medgivande, har den registrerade rätt att återkalla sitt medgivande genom att meddela detta till den registeransvarige.

Begäranden om att få kontrollera egna uppgifter och andra begäranden bör göras på vårt kontor, eftersom vi annars inte på ett pålitligt sätt kan kontrollera identiteten hos den som lämnar begäran.